Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна
Каталог

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин www.erka.bg

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на взаимоотношенията между „ЕРКА България” ООД, ЕИК 205001649, със седалище и адрес на управление гр. Добрич-9300, бул.”25-ти септември” №51, наричано за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия www.erka.bg, наричана по-долу erka.bg

Общите условия за покупко-продажба чрез уеб сайта erka.bg са валидни и обвързват клиента, след като последният е отбелязал съгласието си в полето “Съгласен съм с общите условия” при регистрацията си в същия сайт.

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Определения
Чл. 1. 1 „Уебсайт/сайт” е онлайн присъствие в Интернет, организирано от една или повече уебстраници, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или друг стандартизиран протокол. 

Чл.1.2. Сайтът на „ЕРКА България” ООД е www.erka.bg и представлява информационно средство чрез което се извършва възмездно предоставяне на стоки от разстояние чрез използването на електронни средства след изричното заявление от страна на клиента. 

Чл.1.3. „Клиент” е потребител или юридическо лице, надлежно вписано и регистрирано съгласно действащото българско законодателство.

Чл.1.4. "Потребител" е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Чл.1.5. „E-mail” е посочен от клиента електронен пощенски адрес, с който клиентът се регистрира и идентифицира в сайта на „ЕРКА България” ООД. 

Чл.1.6. „Парола” е съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с e-mail индивидуализира клиента и му предоставя възможност за достъп до профилa му, за извършване на валидни заявки за покупка на предлаганите в сайта стоки.

Чл.1.7. „Профил на клиента” е отделна част в сайта, съдържаща информация за клиентa, предоставена от последния при регистрацията му. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на е-mail и парола. В профила си, клиентът може да проследи всички свои заявки и договори, сключени с „ЕРКА България” ООД

Чл.1.8. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка.

Чл.1.9. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

Чл.1.10. „Форсмажорни обстоятелства” – непреодолима сила са непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, независещи от някоя от страните, възпрепятстващи изпълнението на договора на някоя от страните. 

Чл.1.11. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

Чл.1.12. "Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място

Чл.1.13. "По изрично изявление на получателя на услугата" означава, че стоката или услугата се осигуряват при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя. 

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2 Информация, съгласно Закона за електронната търговия, Закона за електронния документ и електронния подпис и Закон за защита на потребителите.

Чл. 2.1 Наименование на доставчика: „ЕРКА България” ООД

Чл.2.2 Седалище и адрес на управление: гр. Добрич-9300, бул.”25-ти септември” 51

Чл. 2.3 Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жални от потребители: гр. Добрич-9300, бул.”25-ти септември” 51

Чл. 2.4 Адрес за кореспонденция: гр. Добрич-9300, бул.”25-ти септември” 51

info@erka.bg; мобилен тел. за връзка 0877 52 81 28

Чл. 2.5 Вписвания: Търговски регистър към АВ – ЕИК 205001649; регистриран под идентификационен № …………………. от ………………….. в Комисия за защита на личните данни, като администратор на лични данни.

Чл. 2.6 Регистрация към ТД на НАП по Закона за данък върху добавена стойност BG205001649

Чл. 2.7 Надзорни органи, осъществяващи контрол:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2         

 Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Отдел „Контрол и административно-наказателни производства”

тел. 02/91-53-559

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/9330565

факс: 02/9884218

Електронна поща: info@kzp.bg

Интернет страница: www.kzp.bg

 

III. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ 

Чл. 3. Регистрацията чрез създаването на профил в сайта на „ЕРКА България” ООД е предпоставка за получаването на право на клиента да извършва заявки, съответно да сключва договор за покупко-продажба с „ЕРКА България” ООД. 

Чл. 3.1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от клиента, при която клиентът изразява волята си за съгласие с настоящите обши условия. 

Чл. 3.2. При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, клиентът се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между „ЕРКА България” ООД и клиента. 

Чл. 3.3. В случай на промяна в някои от данните по предходната точка, клиентът се задължава в срок до 5 /пет/ работни от промяната, да актуализира съответните данни в профила си. 

Чл. 3.4. В случай че клиентът предостави невярна или неточна информация, както и в случай че не актуализира промените в данните си съгласно предходната точка, което възпрепятства комуникацията между „ЕРКА България” ООД и клиента и валидното извършване на заявки, „ЕРКА България” ООД има право едностранно без да носи каквато и да е отговорност да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на клиента в сайта. 

Чл. 4. При регистрацията си в сайта, Клиентът посочва е-mail и парола за достъп до профила си в сайта, имената си,  телефонен номер и адрес за доставка.

Чл. 4.1. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия e-mail и парола.

Чл. 4.2. С извършване на регистрацията и създаването на профил, клиентът дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията, да бъдат използвани и съхранявани от „ЕРКА България” ООД за целите на настоящите общи условия. 


 1. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВКА

Чл. 5. Клиентът изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с общите условия” и последващо натискане на бутона „Потвърди”. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. 
Чл. 5.1. Със записването на изявлението по предходния член от „ЕРКА България” ООД, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Чл. 5.2. Преди да извърши изявлението по чл. 5. клиентът има право да извършва промени във въведението от него данни. 

Чл. 5.3. В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, изявлението по чл. 5 се извършва от законния представител на юридическото лице. 

Чл. 5.4. В случай на уговорени индивидуални условия между клиент и „ЕРКА България” ООД, които са различни от настоящите общи условия, предимство за страните имат индивидуално уговорените условия. 

Чл. 6. След като се регистрира клиентът има право да извършва заявки като натисне бутона „Вход”, обозначен с ключ, след което въвежда валидни e-mail и парола. 

Чл. 6.1. Заявката на стоки от потребителя се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки: 

 1. избор на конкретна стока, определяне на броя /количеството/ и потвърждение на заявката чрез натискане на бутона „Добави”;
 2. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката 
 3. посочване на данните на клиента /име, фамилия, адрес за доставка, телефон, данни за фактура при юридическите лица, попълване на информация за достъп до профила/.
 4. натискане на бутона “Потвърди”, което представлява финално действие по заявката. До потвърждаване на заявката, клиентът може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
 5. В случай че клиентът е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, възпрепятстващ изпълнението на заявката, се счита, че същата е невалидна и „ЕРКА България” ООД се освобождава от задължението за изпълнението й.

Чл. 6.2. След получаване на заявката, „ЕРКА България” ООД се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя, като изпраща на клиента потвърждение за получаването, като заедно с потвърждението предоставя на клиента информация относно: 

 1. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на „ЕРКА България” ООД;
 2. информация за основните характеристики на заявената стока; 
 3. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси; 

4.стойността на пощенските или транспортни разходи, свързани с нейната доставка и които не са включени в продажната цена; 

 1. избрания от клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка; 
 2. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия. 

Чл. 6.4. В случай че „ЕРКА България” ООД няма възможност за изпълнение на заявката, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, „ЕРКА България” ООД уведомява незабавно Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи „ЕРКА България” ООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

 

 1. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7. Договорът между клиента и „ЕРКА България” ООД се сключва на български език и поражда действие за страните от момента, в който е извършено потвърждението по чл. 6.2. от страна на „ЕРКА България” ООД. 

Чл. 8. Клиентът има право да се откаже от получената доставка на стоки в рамките на 1 (един) час от момента на извършване на доставката, като в този случай заплаща 10 (десет) лева на доставчика за организационни разходи. Независимо от това, Клиентът е задължен да съхранява получените стоки съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от доставчика лице.

Чл. 8.1. Клиентът се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10%  в сравнение с поръчаното от Потребителя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирани опаковки, при които няма точен грамаж.

Чл. 8.2. При отказ по предходния член, клиентът се задължава да върне стоката на адреса, посочен като седалище на „ЕРКА България” ООД.

Чл. 8.3 Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1)      За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2)      За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3)      За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с изискванията за спазване на хигиена и защита на здравето;

4)      За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5)      За доставка на стоки, които след доставката им са били разпечатани, потребени и не могат да бъдат приведени в първоначалния си търговски вид.

Чл.8.4 Потребителят може да упражни своето право на отказ от договора с Доставчика, като отправи писмено изявление до него чрез стандартен формуляр за отказ, достъпен на адрес в Приложение №1 към тези общи условия.

Чл.8.5 В случаите на сключване на договор за продажба на акцизни стоки, които съдържат алкохол и спиртни напитки, при поръчка Потребителят декларира, че е навършил 18-годишна възраст, към момента на поръчката.

 

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. Всички цени в сайта на „ЕРКА България” ООД са обявени в български левове и с включен ДДС. 
9.1. Посочените цени са за единична бройка и не включват пощенски или транспортни разходи за доставка на стоката. 

Чл. 10. Цената по чл. 9 и транспортните или пощенски разходи могат да бъдат платени от клиента по начините подробно изброени в полето „Плащане” на сайта на „ЕРКА България” ООД. 

Чл. 10.1. При изпращане на потвърждението до клиента, „ЕРКА България” ООД изпраща и електронна препратка от полето „Плащане” с конкретна информация за начина на плащане. 
Чл. 10.2 Потребителят сам избира дали да заплати на Доставчика на стоката в платформата www.erka.bg  цената на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 10.3 В случай, че стойността на поръчката на потребителя е равностойна или надвишава 1 000(хиляда) лева, плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на доставчика.

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11 Доставчикът в платформата www.erka.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

Чл. 11.1 Ако срокът по чл.11 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, то Доставчикът организира доставката, предаването и прехвърлянето на собствеността в разумен срок.

Чл. 11.2 Ако Потребителя на присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:

1)      Доставчикът извършва доставката в друг, удобен на Доставчика час, като Потребителят трябва да заплати допълнителна сума за доставката;

2)      Ако Потребителят посочи следващ ден за доставка, Доставчика не отговаря и гарантира отличното качество на пресните плодове и зеленчуци.

Чл. 11.3 При отказ на поръчка от Потребителя, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат следните процедури:

1)      Ако поръчката е отказана преди да е организирана доставката и изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката се възстановява на Потребителя;

2)      Ако поръчката е отказана от Потребителя след започване на изпълнението и, се удържат 10 (десет) лева от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи от Доставчика, като останалата сума се възстановява на Потребителя.

Чл. 11.4 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставка и предаване и ако не отговарят на изискванията да уведоми незабавно Доставчика в платформата на www.erka.bg Ако той не стори това, стоката се смята за одобрена при предаването, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 11.5 За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, разпоредбите на Търговския закон, Закона за храните и Закона за защита на потребителите.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 12 „ЕРКА България” ООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 12.1 Доставчикът в платформата www.erka.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази своето несъгласие за това.

Чл. 12.2 От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът изпраща данните само на e-mail адрес, посочен от Потребителя в профила му при регистрацията му в платформата на www.erka.bg.

Чл. 12.3 Клиентът и Потребителят се съгласяват, че Доставчикът на платформата www.erka.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към тях, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице валидна регистрация на Клиента или Потребителя в електронния магазин на „ЕРКА България” ООД в платформата на www.erka.bg.

Чл. 12.4 Клиентът или Потребителят изрично се съгласява, че Доставчикът на платформата www.erka.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за Клиента или Потребителя при използването на електронния магазин на „ЕРКА България” ООД в платформата на www.erka.bg.

Чл. 12.5 Във всеки един момент, Доставчикът на платформата www.erka.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Чл. 12.6 В случай на забравена парола и/или забравено име и парола от страна на Потребителя, Доставчикът на платформата www.erka.bg има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от „ЕРКА България” ООД в платформата на www.erka.bg.

Чл. 13.1 Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и/или изменения на тези общи условия ще имат действие спрямо Потребителите на платформата www.erka.bg след публикуването им на сайта.

Чл. 13.2 Изменените и/или допълнени общи условия влизат в сила тогава, когато са изрично приети от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика на платформата www.erka.bg, при потвърждаването на всяка нова поръчка за доставка на стоки.

Чл. 13.3 Доставчикът публикува тези обши условия на адрес www.erka.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.14 Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика на платформата www.erka.bg се прекратяват в случай на:

1)      Прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2)      По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3)      В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата www.erka.bg. В този случай, сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 15 Доставчикът в платформата www.erka.bg има право по свое усмотрение, без да е длъжен да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата www.erka.bg в нарушение на настоящите общи условия, нормативната уредба на Р България, общоприетите норми или общоприетите правила, обичаи и практика в електронната търговия.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16 Доставчикът не носи отговорност в случай на форсмажорни обстоятелства, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини.

Чл. 16.1 Доставчикът не носи отговорност в случай на нанесени вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

Чл. 16.2 Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, под формата на пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на платформата www.erka.bg.

Чл.16.3 Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата www.erka.bg не е била достъпна подари непреодолима сила.

Чл. 16.4 Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата.

Чл. 16.5 Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва разпространение или загуба на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Чл. 16.6 Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя.

Чл. 16.7 Клиентът или Потребителят в платформата www.erka.bg носи наказателна отговорност при условие, че използва търговката марка erka.bg с цел злоупотреба или собствена облага.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17 Потребителят и Доставчикът в платформата www.erka.bg се задължават взаимно да защитават своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

Чл. 17.1 Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмената или устна кореспонденция, водена между тях.

Чл. 17.2 Евентуална недействителност на някоя от клаузите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 17.3 За всички неуредени в тези общи условия и договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилага нормативната уредба на Р България. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за решаване от компетентните съдебни органи и/или до Комисията за зашита на потребителите.

 

Чл. 18 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти и Потребители на платформата www.erka.bg на 20.02.2018г.on the Sale of Goods.